Rejestracja on-line

I Etap Rejestracji


Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.

Pola oznaczone "*" są obowiązkowe.
Po przesłaniu danych i zatwierdzeniu ich przez Organizatora, zostanie wysłany link do II etapu rejestracji na adresy e-mail wpisane w formularzu.

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia udziału jest podanie poprawnego adresu email. Na ten adres zostaną wysłane potwierdzenia oraz kierowana będzie korespondencja.


Logo Forum

Forum Polska-Węgry

Stary Sącz, 18-19 maj 2019

Dane uczestnika
Firma/Instytucja

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) ISW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z Forum Polska-Węgry:
  1. umieszczania danych w wewnętrznym systemie ISW osób zapraszanych do udziału w wydarzeniach organizowanych przez ISW w szczególności: Forum Polska-Węgry, Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Innowacji;
  2. wysyłania zaproszeń oraz informacji o organizowanych przez ISW wydarzeniach, w szczególności Forum Polska-Węgry, Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Innowacji;
  3. przygotowania, wydrukowania, przetłumaczenia i wydania identyfikatora umożliwiającego poruszanie się po Centrum Konferencyjnym;
  4. umieszczenia danych na listach hotelowych i przekazania list hotelom, pensjonatom, ośrodkom z którym współpracuje ISW w związku z organizacją Forum;
  5. przygotowania i przekazania do składu i druku publikacji tj. Listy Uczestników, Listy Panelistów, Programu, które zawierają dane osobowe;
  6. umieszczenia danych na listach transportowych i przekazanie list transportowych kierowcom pojazdów współpracujących z ISW przy obsłudze Forum;
  7. skierowania przez oficjalnych partnerów Forum, w szczególności firmy zaproszeń do udziału w zamkniętych spotkaniach organizowanych podczas Forum.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy ISW;
  2. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący identyfikatory umożliwiające poruszanie się po Centrum Konferencyjnym;
  3. firmy tłumaczeniowe i ich pracownicy tłumaczący wpisy o zarejestrowanych gościach;
  4. hotele, pensjonaty, ośrodki i ich pracownicy współpracujący przy organizacji;
  5. wolontariusze ISW;
  6. drukarnie i ich pracownicy, przygotowujący skład i wydruk publikacji tj. Listy Uczestników/Listy Panelistów/Programu;
  7. firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z ISW przy organizacji Forum;
  8. oficjalni partnerzy Forum.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Forum. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń statutowych ISW.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania. Dla celu wskazanego w pkt. 3 lit. a) i lit. b) do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez ISW. Dla celów wskazanych w pkt. 2 lit. c) – g) do dnia 31.12.2019 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem przez ISW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ISW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. ISW nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2001 (Dz. U. nr 144, Poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Fundacji Instytut Studiów Wschodnich drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Akceptuję regulamin i politykę prywatności serwisu.